This is an image of Hurricane Gladys in Tampa, Florida taken from Apollo 7 satellite.
NASA